Proč studovat na vyšší odborné škole (VOŠ)


Pokud si netroufáte na studium na vysoké škole nebo jste se na ni nedostali, zkuste své štěstí na vyšší odborné škole.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují nevysokoškolské vzdělání. Jsou určeny pro absolventy středních škol se zájmem o praktickou stránku studia. Studium na vysoké škole je zaměřeno spíše teoreticky, zatím co součástí studia na VOŠ je i povinná praxe ve zvolené firmě. To umožňuje seznámit studenta s reálným prostředím práce a možnost uvádět teoretické znalosti do praxe.

 

Absolvent VOŠ získává označení DiS. (diplomovaný specialista).

 

Podmínkou k přijetí na VOŠ je úspěšné složení maturitní zkoušky na střední škole. Denní studium na VOŠ trvá 3-3,5 roku, dálkové pak o něco déle. Přijímací řízení probíhá v několika kolech, dokud nejsou kapacity naplněny. Počet přihlášek není omezen. Je možné se přihlásit na každý termín zvlášť. Výsledek přednášek by měl být oznámen de sedmi dnů od konání zkoušek.

 

Teoretická výuka na VOŠ probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení, exkurzí, … Podstatnou částí studia bývá odborná praxe. Studium je hodnoceno pomocí zkoušek a zápočtů.

 

Studium je ukončeno absolutoriem. To se většinou skládá z ústní zkoušky z cizího jazyka. Odborné zkoušky, kde student odpovídá na předem daný okruh otázek. A obhajoby absolventské práce.

 

Na všech VOŠ se platí školné. Na veřejných školách je to zákonem určených 2500-5000 Kč za rok, zatímco na soukromých školách si částku určují samy (15000-25000 Kč za rok).
Školné se většinou platí ve dvou ročních splátkách. Je také možné získat prospěchové nebo sociální stipendium.

 

Absolventi VOŠ hledají poměrně snadno uplatnění na trhu práce. Jsou vysoce profesně specializovaní, dobře prakticky vybavení a jsou více spjati s praxí.

 

Pokud hledáte pomaturitní studium, tak nahlédněte do rubriky Seznam škol

 


Napsat komentář