Kdo je kdo na vysoké škole


Jak se volí, co má nastarost, jaké má pravomoci, . . . rektor, prorektor, akademický senát, kvesor, děkan, proděkan, asistent, odborný asistent, docent, garant předmětu, profesor, . . .

 

 


[ad#obsah]

 

Rektor
Jde o manažera univerzity, který za ni jedná a rozhoduje. Rektor reprezentuje školu na veřejnosti.

 

Prorektor
Prorektory jmenuje rektor jako své poradce (zástupce) pověřené vedením určité oblasti (výuka, výzkum, rozvoj, vnější vztahy…).

 

Akademický senát
Existují dva typy akademických senátů – akademický senát univerzity a akademické senáty jednotlivých fakult. Akademický senát je samosprávný orgán, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce – řeší připomínky a podněty (studentů i akademických pracovníků).
Členy akademického senátu volí sama akademická obec – studenti si volí své zástupce, na které se mohou obracet o pomoc.

 

Kvestor
Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor.

 

Děkan
Děkan stojí v čele fakulty. Na základě návrhu kateder ho volí akademický senát fakulty a je jmenován i odvoláván rektorem.

 

Proděkan
Proděken je funkcionář vedení fakulty jenž řídí určitou oblast (výuku, výzkum, rozvoj, vnější vztahy…). Je jmenován děkanem.

 

Asistent
Zpravidla se jedná o studenty posledních ročníků doktorandského studia, kteří současně na fakultě vyučují. Obvykle vedou cvičení či semináře, ale nezkoušejí.

 

Odborný asistent
Odborný asistent je základní pedagogická hodnost na VŠ.

 

Docent
Docent je vědecká hodnost vysokoškolského pedagoga – vyšší než odborný asistent a nižší než profesor. Docentura je nutná k dosažení profesury. Docent je jmenován rektorem na doporučení habilitační komise se souhlasem vědecké rady VŠ.

 

Garant předmětu
Garant předmětu je vysokoškolský pedagog, který je zodpovědný za zajištění výuky konkrétního předmětu.

 

Profesor
Profesor – nejvyšší akademický titul, udílí se zasloužilým osobnostem v daném oboru, většinou s bohatou publikační a pedagogickou činností. Jmenuje prezident republiky.

 


Napsat komentář