Úřad práce


Pracovníci úřadu nabízejí volná pracovní místa, která odpovídají zdravotní situaci žadatele a pokud možno také jeho vzdělání, praxi, možnostem ubytování a dopravní dosažitelnosti. Pokud splní všechny zákonem dané podmínky a povinnosti, má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po dobu, kdy je člověk veden v evidenci uchazečů o zaměstnání za něj stát hradí zdravotní a sociální pojištění.


[ad#obsah]

 

Co je ÚP
Úřady práce jsou úřady státní správy, které se dělí na obvody podle území kopírujícího bývalé okresy. Místní příslušnost k úřadu práce se pak řídí místem Vašeho bydliště. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech však můžete získat u kteréhokoli úřadu práce. Jeho služby jsou přitom bezplatné.

 

Komu Úřad práce pomáhá a jak
• Úřad práce poskytuje všem občanům ČR informační a poradenské služby v oblasti pracovních příležitostí. (informace o pracovních místech v ČR a EU, o možnostech vzdělávání, poradenské služby pro volbu povolání, rekvalifikace atd.)
• Zájemcům o zaměstnání, které vede ÚP ve své evidenci, poskytuje navíc služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání a může zabezpečit jejich rekvalifikaci.
• Osobám, které získaly status uchazeče o zaměstnání, také za jistých podmínek vyměřuje podporu v nezaměstnanosti.
• Dále může pracovní úřad poskytnout překlenovací příspěvek při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

 

Kdo a jak se může přihlásit
• Přihlásit se může každý člověk, který není v pracovněprávním vztahu, není osobou samostatně výdělečně činnou ani nemá žádný jiný příjem (důchod, nemocenskou, mateřskou atd.) a zároveň si chce najít zaměstnání.
• Při prvním kontaktu s ÚP stačí přijít osobně na příslušný ÚP, předložit občanský průkaz a doklad o ukončení pracovního poměru nebo studia.
• Pokud splníte zákonem dané podmínky, jste zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud však požádáte o zprostředkování zaměstnání do 3 dnů po skončení zaměstnání nebo studia, jste do evidence zařazen ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo studia.
Zprostředkování zaměstnání úřady práce je bezplatné.

 

Zájemce versus uchazeč o zaměstnání
• Zájemcem o zaměstnání se stanete, pokud požádáte ÚP o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Učinit tak můžete osobně nebo písemnou žádostí ke kterémukoliv úřadu práce v České republice.
• Uchazečem o zaměstnání budete, pokud požádáte ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Musíte tak učinit osobně, a to jen na tom úřadě práce, v jehož správním obvodu máte hlášený trvalý pobyt. Pokud pak splňujete zákonem stanovené podmínky, budete zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.

 

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazen ten kdo je:
• V jakémkoli pracovněprávním vztahu
• Ve služebním poměru
• Osobou samostatně výdělečně činnou
• Osobou výdělečně činnou v cizině
• Pěstounem, který za výkon pěstounské péče pobírá odměnu
• Studentem denního studia
• Plně invalidní
• Příjemcem peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
• Ve vazbě, či vykonáváte trest odnětí svobody

 

Vyřazeni z evidence můžete být když:
• odmítnete nastoupit do nabídnutého zaměstnání
• odmítnete zúčastnit se rekvalifikačního kurzu nebo neplníte všechny své povinnosti v rámci kurzu
• odmítnete se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu
• jinak nespolupracujete s Úřadem práce (např. pokud se nedostavíte na sjednanou schůzku)
Znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání pak můžete být až po dalších 6 měsících, na základě nové písemné žádosti.

 

Pro získání podpory v nezaměstnanosti musíte splnit tyto podmínky:
• Být v evidenci uchazečů o zaměstnání
• Mít podanou žádost o poskytnutí příspěvku
• V uplynulých třech letech mít odpracováno alespoň 12 měsíců
Podpora Vám také nepřísluší, pokud pobíráte starobní důchod, dávky z nemocenského pojištění, máte podporu při rekvalifikaci nebo jste ve vazbě.

 

Jak je to s podporou:
Je-li Vám méně než 50 let, dostanete podporu půlroční. Jste-li ve věku od 50 do 55 let a prokážete alespoň 25 roků účasti na důchodovém pojištění (tedy 25 odpracovaných let), získáváte podporu na 9 měsíců. Na jeden rok pak dostanete podporu, pokud je Vám více než 55 let a prokážete alespoň 30 let práce.
Výše podpory v nezaměstnanosti bude v prvních třech měsících jejího pobírání činit 50 % Vašeho předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku. Po zbývající dobu vyplácení podpory se její výše sníží na 45 % předchozího výdělku.
Maximální možná výše získané podpory v nezaměstnanosti činí 2,5 násobek částky životního minima.
K tomu, aby absolventi měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí, stejně jako ostatní občané, splnit základní podmínku pro přiznání podpory, to je v posledních třech letech odpracovat alespoň 12 měsíců. Do odpracované doby se přitom započítává jen taková výdělečná činnost, která zakládala povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (tzn. pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti, samostatná výdělečná činnost).

 

Dávka sociální potřebnosti pro absolventa
Absolventi, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou zabezpečeni dávkami sociální péče, konkrétně dávkou sociální potřebnosti – tzv. doplatek do životního minima.
Při stanovování výše dávky se vychází z celé řady okolností. Nelze tedy uvést žádnou konkrétní výši dávky, která by nezaměstnanému absolventovi náležela, je to zcela individuální. V potaz se berou majetkové a příjmové poměry žadatele, prokázání snahy zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Dávku přímo ovlivňují i skutečné náklady na bydlení, které žadateli vznikají.
Pokud se absolventi středních škol a učilišť obrací na sociální odbory se žádostí o poskytnutí dávky sociální potřebnosti ještě během prázdnin, jsou úřady odmítáni s odkazem, aby si o dávku přišli požádat po uplynutí školních prázdnin. Protože, jsou stále považováni za nezaopatřené děti, k němuž mají rodiče vyživovací povinnost, a proto nemohou o tuto dávku žádat.

 

Jak získat příspěvek na rekvalifikaci?
Úřad práce může celkově zabezpečit Vaši rekvalifikaci, vyžaduje-li to Vaše uplatnění na trhu práce. Podporu při rekvalifikaci nebo příspěvek na školení zaměstnanců získáte, pokud o něj požádáte v místě, kde míra nezaměstnanosti dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti v celé ČR. Obdržíte pak finanční výpomoc ve výši 35 % z potřebných nákladů.

 

Toto jsou základní informace o tom, co pro Vás může pracovní úřad udělat a jaké podmínky musíte splňovat k získání zmíněných výhod. Nebojte se obrátit na úřad práce o podrobnější informace. Úřady jsou tu pro nás a měly by poskytovat informační a poradenské služby v oblasti pracovních příležitostí všem občanům.

 

Pokud hledáte práci, tak nahlédněte do rubriky Nabídka práce
Pokud hledáte brigádu, tak nahlédněte do rubriky Brigády pro studenty

 


Napsat komentář