Tituly


Potřebujete správně oslovit akademického pracovníka? Již máte titul a nevíte, jak ho správně používat? Co si počít s anglosaskými vysokoškolskými tituly?

 

 

 


[ad#obsah]

 

České akademické tituly

Akademické tituly jsou dokladem úspěšného ukončení studia vysoké školy nebo jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Udělovat je mohou pouze vysoké školy a fakulty na základě zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. – Mgr., PaedDr. – PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr.).

Bc. baccalaureus bakalář
BcA. baccalaureus artis bakalář umění
Mgr. magister magistr
MgA. magister artis magistr umění
Ing. ingénieur inženýr
Ing. arch. ingerum architectus inženýr architekt
JUC. juris utriusque candidatus kandidát obojího práva
JUDr. juris utriusque doctor doktor obojího práva
ICDr. juris canonici doctor doktor kanonického práva
MDDr. medicinae dentalis doctor doktor zubní medicíny
MSDr. medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny
MUC. medicinae universae candidatus kandidát všeobecné medicíny
MVC. medicinae veterinarinae candidatus kandidát veterinární medicíny
MUDr. medicinae universae doctor doktor všeobecné medicíny
MVDr. medicinae veterinarinae doctor doktor veterinární medicíny
PaedDr. paedagogiae doctor doktor pedagogiky
PharmDr. pharmaciae doctor doktor farmacie
PhDr. philosophiae doctor doktor filozofie
PhMr. pharmaciae magister magistr farmacie
RNDr. rerum naturalium doctor doktor přírodních věd
RSDr. rerum socialium doctor doktor sociálních věd
RCDr. rerum commercialum doctor doktor obchodních věd
RTDr. rerum technicarum doctor doktor technických věd
ThDr. theologiae doctor doktor teologie
ThLic. theologiae licentiatus licenciát teologie, bohosloví
ThMgr. theologiae magister magistr teologie, bohosloví

Akademický titul se píše vždy před jménem.

 

České akademicko-vědecké tituly

Akademicko-vědecké tituly získávají absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci.

Ph.D. philosophiae doctor v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc. – doktor pro ostatní oblasti mimo teologie.
Dr. doctor odpovídá dřívějšímu CSc. a současnému Ph.D., byl udělován v přechodném období (přibližně 7-8 let) po roce 1990 před zavedením titulu Ph.D., kterým byl zcela nahrazen; dříve se psal před jménem, ale nyní se stejně jako Ph.D. uvádí za jménem; držitelé tohoto titulu mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.; často je neoprávněně používán držiteli malých doktorátů místo příslušných zkratek RNDr., PhDr. atd.
Th.D. theologiae doctor doktor v oblasti teologie
CSc. candidatus scientiarum kandidát věd (udílení tohoto titulu bylo zrušeno)
DrSc. doctor scientiarum doktor věd, tzv. velký doktorát (udílení tohoto titulu bylo v ČR zrušeno, v SR pokračuje)
DSc. doctor scientiarum doktor věd (zavedení titulu Akademií věd od 18. 12. 2002 jako náhrada za DrSc.
akad. akademik řádný člen Akademie věd ČR – zrušen po r. 1989

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.

Titul akademik byla nejvyšší akademická hodnost a nahrazovala ostatní tituly a hodnosti. Uváděla se vždy před jménem.

 

České vědecko-pedagogické tituly

Tato hodnost je dosažena vědecko-pedagogickou nebo umělecko-pedagogickou činností.

asistent
odborný asistent
doc. docent
prof. profesor

 

České neakademické tituly

DiS. diplomovaný specialista

Diplomovaný specialista je označení absolventa vyšší odborné školy. Titul DiS. se píše vždy za jménem. Mezi jménem a tímto titulem se píše vždy čárka.

 

Anglosaské vysokoškolské tituly

Tyto tituly se uvádějí za jménem.

B.A. Bachelor of Arts absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.
B.Eng. Bachelor of Engineering absolvent vysoké školy různých směrů – inženýrských oborů.
B.F.A. Bachelor of Fine Arts absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
DBA Doctor of Business Administration mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu (udělováno především v anglosaských zemích), oproti klasickému Ph.D. je však studium výrazně orientováno na manažerskou a podnikatelskou praxi a výzkum reálných manažerských problémů – je spojením vědy se skutečným životem, Ph.D a DBA jsou doktorské úrovně, úrovní stejné, určené různým skupinám zájemců
MBA Master of Business Administration absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance
LL.M. Master of Laws absolvent právnické fakulty
M.Sc. Master of Science absolvent vysoké školy s vědeckou či technickou specializací, např. Computer Science, přírodní vědy či ekonomie
M.A. Master of Arts absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.
M.Eng. Master of Engineering absolvent vysoké školy různých směrů – inženýrských oborů.
M.F.A. Master of Fine Arts absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
M.Div. Master of Divinity absolvent teologické vysoké školy (teologického semináře).
M.D. Medical Doctor doktor medicíny, absolvent lékařské vysoké školy (tzv. profesní doktorát)
M.Pol.Sc. Master of Political Sciences absolvent vysoké školy
Ph.D. Doctor of Philosophy doktor (ve všech oborech), nyní se užívá se na celém světě, včetně ČR.

 

Čestné hodnosti

Čestná hodnost je titul dosažený jmenováním, nikoliv studiem.

dr. h. c. doctor honoris causa
čestný profesor
emeritní profesor
profesor in memoriam

 

Univerzitní hodnosti

Hodnosti a oslovení představitelů vysokých škol a univerzit, zejména při slavnostních obřadech jako je imatrikulace, promoce ap.

Jeho Magnificence Rektor v překladu „Jeho Vznešenost“ oslovení nejvyššího představitele vysoké školy nebo univerzity
Spectabilis nebo Maiestas Prorektor v překladu „Slovutný“ nebo „Důstojný“ oslovení prorektora v přítomnosti rektora
Spectabilis Děkan v překladu „Slovutný“ oslovení děkana (vedoucího fakulty)
Honorabilis Proděkan v překladu „Ctihodný“ oslovení proděkana v přítomnosti děkana, též promotora a profesorů
Honestus Promotor v překladu „Vážený“ oslovení promotora

pokud prorektor zastupuje rektora tak je oslovován Vaše Magnificence
pokud proděkan zastupuje děkana, tak je oslovován Spectabilis
viz dále akademický obřad na vysokých školách.

 

Správné psaní titulů:

Bc. bakalář před jménem
BcA. bakalář umění před jménem
Ing. inženýr před jménem
Ing.arch. inženýr achitekt před jménem
MUDr. doktor medicíny před jménem
MVDr. doktor veterinární medicíny před jménem
MgA. magistr umění před jménem
Mgr. magistr před jménem
JUDr. doktor práv před jménem
PhDr. doktor filozofie před jménem
RNDr. doktor přírodních věd před jménem
PharmDr. doktor farmacie před jménem
ThLic. licenciát teologie před jménem
ThDr. doktor teologie před jménem
Ph.D. doktor za jménem
Th.D. doktor teologie za jménem
prof. profesor před jménem
doc. docent před jménem
CSc. kandidát věd za jménem
DrSc. doktor věd za jménem
dr. h. c. čestný doktorát za jménem
PaedDr. doktor pedagogiky před jménem
Dr. doktor před jménem
PhMr. magistr farmacie před jménem
DiS. diplomovaný specialista za jménem

 


Napsat komentář