Latinské citáty


Ať už hledáte životní motto, inspiraci pro maturitní stužky, pracujete na školním úkolu nebo jen chcete oslnit okolí svými vědomostmi – jistě se vám bude hodit následující přehled. Přinášíme nejčastější latinské názvy, citáty a přísloví.

 


[ad#obsah]

 

 

Acta est fabula, plaudite – „představení skončilo, tleskejte!“, závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta.

Ad absurdum – (dovést úvahu) „k nesmyslu“

Ad acta – (odložit) „mezi akty“, do archivu, a považovat tedy za vyřízené

Alea iacta est – „kostky jsou vrženy“. Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“. Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově tragédii Julius Caesar

Alias – „jinak“, například pseudonym nebo přezdívka

Alibi – „jinde“, podezřelý se obhájí, pokud prokáže, že byl jinde

Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis – „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“

Alma mater – „Živící matka“ – obecně (s malými písmeny) označení absolvované školy, zejména vysoké

Alter ego – „druhé já“

Anno Domini (A. D.) – „léta Páně“ (křesťanského letopočtu)

Apage Satanas – „jdi pryč, Satane!“ citát z evangelia (Mt 16,23)

Audio, video, disco – „slyším, vidím, učím se“

Ave Caesar, morituri te salutant – „Buď zdráv Césare, zdravíme tě před smrtí“; odsouzenci před zápasem v cirku.

Carpe diem – „využij dne“

Circa (cca.) – „asi, kolem“, přibližně

Citius, altius, fortius – „Rychleji, výš, silněji“, heslo moderních Olympijských her

Cogito ergo sum – „myslím, tedy jsem“ (Descartes)

Corpus delicti – „doličný předmět“ (např. vražedná zbraň)

Cui honorem, honorem – „Komu čest, tomu čest“

Curriculum vitae (CV) – „běh života“ – životopis

De facto – „podle skutku“, ve skutečnosti

De iure – „podle práva“

Delirium tremens – alkoholická psychóza často spojené se třesem

Deo gratias – „Bohu díky“

Divide et impera – „Rozděl a panuj“ (připisováno francouzskému králi Ludvíkovi XI.)

Ecce homo – „Hle, (to je) člověk“ (Bible, J 19,5)

Emeritus – „zasloužilý“ (např. profesor ve výslužbě)

Et cetera (etc. nebo &c.) – „a tak dále“

Et tu, Brute – „I ty, Brute?“, zvolal podle Shakespeara César, když mezi vrahy zpozoroval přítele Bruta.

Ex unitate vires – „v jednotě je síla“

Excelsior – „(stále) výš“

Exitus – v medicíně smrt

Festina lente – „Pospíchej pomalu“

Gratis – „za poděkování“, zdarma

Habemus papam – „máme papeže“, signál o úspěšné volbě papeže při konkláve

Hannibal ante portas – „Hannibal je před branami“

Hic sepultus … – „Zde je pochován …“

Homo homini lupus – „Člověk člověku vlkem“

Homo sapiens – „člověk moudrý“

Honoris causa (h. c.) – „Jako pocta“, čestný doktorát

Jesus Nazarenus rex Iudeorum (INRI) – „Ježíš Nazaretský král židovský“, nápis na Kristově kříži (podle Jan 19,19)

Jesus (IHS) – „Ježíš“; monogram IHS byl řecký, písmena iota, éta, sigma

In flagrante delicto, in flagranti -„přímo při činu“

In memoriam – „na památku“

In natura – „v originále“

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti – „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křesťanská modlitební formule.

In omnia paratus – „na všechno připraven“

In vino veritas – „Ve víně je pravda“

In vitro – „ve skle“, ve zkumavce

Inter arma silent Musae – „Ve válce mlčí Múzy“

Ius primae noctis – „právo první noci“ s nevěstou

Magna Charta Libertatum – „Velká listina svobod“, Magna Charta (1215)

Manus manum lavat – „Ruka ruku myje“

Medicus curat, natura sanat – „Lékař léčí, příroda uzdravuje“

Memento mori – „pamatuj, že zemřeš“

Non plus ultra – „Dál už ne!“

Ora et labora – „Modli se a pracuj“, heslo svatého Benedikta

Panem et circenses – „Chléb a hry“ (římský lid chce jen jídlo a zábavu)

Per annum (p. a.) – „za rok“, například úrok p. a.

Persona non grata – „nevítaná osoba“ v diplomacii aj.

Post mortem – „po smrti“

Post scriptum (PS) – „po napsání“, dodatek k dopisu

Res publica – „veřejná věc“, obec, republika, stát

Rigor mortis – „smrtelná strnulost“

Tabula rasa – prázdný list; nepopsaný, čistý, neposkvrněný

Urbi et orbi – „Městu a světu“ (papežské požehnání)

In vino veritas – „Ve víně je pravda.“

Versus (vs.) – „naproti tomu, oproti“

Veto – „Zakazuji“

Vis maior – „vyšší moc“, kterou nebylo možné předvídat a jíž se nelze bránit

 

 

Latina

Vznik latiny je možné lokalizovat do okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. S územní expanzí římské říše se latinský jazyk šířil do všech římských provincií. Postupem času se hovorová latina na těchto územích vyvinula v dnešní románské jazyky (francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, rumunštinu a některé další).
Posléze se latina stala mrtvým jazykem. Ale ve vzdělaném světě se i nadále užívala a po rozpadu západořímské říše se stala jazykem církve a vzdělanců. Latina měla na evropskou kulturu hluboký vliv. Dále se však užívá v křesťanské liturgii, v odborné terminologii (v oborech lékařství, biologie, právo, filosofie, filologie, teologie, historie atd.).

 

 

Znáte další latinské citáty? Můžete je přidat do diskuse pod článkem …

 


Napsat komentář