Imatrikulace


Studenty prvních ročníků vysokých škol čeká imatrikulace. Setkají se na ní s insigniemi, pedelem, složí slib, vyslechou Gaudeamus igitur, … takže by na tuto okázalou událost měli být náležitě připraveni.

 

 


[ad#obsah]

 

Imatrikulace (lat. in-matriculo – zapisuji do seznamu) je ceremoniál probíhající v prvním ročníku, při nemž je student poprvé zapsaný do fakultní matriky (imatrikulovaný). Jde o slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Každý student slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat.

 

Zástupci školy (rektor nebo prorektor, děkan, proděkan, zástupci učitelského sboru, …) jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Rektor, děkan a proděkani mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitou osobou je i pedel, který nese žezlo. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy.

 

Pro příklad imatrikulační slib Karlovy univerzity: „Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“

 

Při obřadech se používá slavnostní oděv (talár) a odznaky univerzity či fakulty (insignie, rektorský či děkanský řetěz, žezlo a podobně). Obřady se většinou tradují po dlouhá staletí, tomu odpovídá jejich (byť zmodernizovaná) podoba.

 


Zástupci školy oblečení ve slavnostních talárech se oslovují honosnými tituly:

Magnificence – oslovení rektora vysoké školy při slavnostním obřadu (překlad z latiny – vznešenosti).

Honorabilis – oslovení prorektora či proděkana (překlad z latiny – ctihodný).

Spectabilis – oslovení při slavnostním obřadu (překlad z latiny – slovutný).

Pedel – osoba nosící žezlo. Chodí vždy před rektorem nebo děkanem a nosí žezlo popřípadě jiné insignie školy.

 

Univerzitní insignie jsou odznaky hodnosti akademických hodnostářů a výrazem tradic vysokých škol. Nejdůležitějšími insigniemi jsou pečeť, rektorská a děkanská žezla a medaile zavěšené na řetězech akademických hodnostářů, kteří je nosí při univerzitních ceremoniálech.

 

Při imatrikulaci zaznívá studentská hymna – Gaudeamus igitur. Jde o velmi vážnou a vznešenou melodii, která vznikla ve třináctém století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy. Existuje celá řada textových verzí, z deseti slok se běžně zpívají jen některé.

 

Na imatrikulaci je vstup pouze ve společenském oblečení!

 


Napsat komentář