Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem


Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přije – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožní to novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a která je účinná od Nového roku. Uchazeči se tak budou přihlašovat elektronicky už v únoru 2024.

  Digitalizace příjímacího řízení má školám, žákům, a především jejich rodičům a zákonným zástupcům, usnadnit podávání přihlášek na střední školy a veškerou administra vu, která k tomu patří. Nově tak odpadne povinnost podávat přihlášku fyzicky a zruší se zápisové lístky. Díky priori zaci škol na přihlášce by měla být většina uchazečů rozřazena na školy hned po prvním kole. Digitalizace procesu podávání přihlášek bude zajištěna prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který v souladu s novelizací školského zákona, spus l Cermat ve spolupráci s MŠMT 15. ledna pro školy a od 1. února jej spus i pro uchazeče a jejich rodiče na adrese www.prihlaskynastredni.cz, kde jsou také veškeré informace. Nově je tedy možné podat přihlášku přes uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vy štěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku skopisem.

  Hlavní změny

  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo obory vzdělání s výučním listem. Uchazeči, kteří se hlásili na obory s talentovou zkouškou v listopadu, můžou mít celkem až 5 přihlášek.
  • Zachování 2 pokusů možnos konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Systém bude přiřazovat uchazeče na základě jejich výsledků v přijímacím řízení a priori zace ke konkrétním středním školám. V případě, že uchazeč nebude ch t nastoupit na školu, na kterou byl přijat na základě výsledků a své priority v přihlášce, bude se muset vzdát na dané škole „svého místa“ (formálně jde o zpětvze přihlášky).
  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
  • Školní část přijímacích zkoušek se bude skládat v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.

  Další výhodou elektronizace je jednoduchý přehled, kam se mohou uchazeči hlásit. Stačí si v systému DIPSY vybrat školu a v systému naleznou nabídku všech oborů, zaměření i formu vzdělání, kterou škola na příš školní rok vyhlašuje. Nově také u každé školy/oboru budou počty přihlášek a přijatých uchazečů z minulých let. To může řadě žáků pomoci při rozhodování, kterou školu si zvolit jako prioritní. Přihláška přes online systém nabízí také možnost kdykoli se k rozpracované přihlášce vrá t a průběžně k ní dodávat kopie povinných příloh. Veškerá komunikace mezi rodičem a školou se tak bude odehrávat elektronicky. Po vyhodnocení uvidí rodič výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetří také čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

  Varianty podání přihlášky pro rok 2024

  V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít uchazeči možnost podat přihlášku třemi způsoby:

  1. elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické iden ty (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu),
  2. písemně s podporou elektronického systému (podání výpisu vy štěného z online systému),
  3. v písemné formě bez elektronického systému.

  Obory s talentovou zkouškou
  Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podali uchazeči v listopadu 2023 ještě podle tehdy platné legisla vy pouze v lis nné formě. Na vlastním přihlašování do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ani na konání talentových zkoušek se tak nic nezměnilo.
  Nově se však budou přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou doplňovat i do přihlášky podávané k 20. 2. 2024, aby se všem zvoleným oborům správně stanovila priorita. Pokud uchazeč žádný obor bez talentové zkoušky nezvolí a nechce ani změnit pořadí oborů na původně podané přihlášce, do systému jej zavede ředitel první školy na původní přihlášce. O přije i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tak bude rozhodnuto ve stejný okamžik, jako do ostatních oborů vzdělání.

  Termíny podání přihlášek v prvním kole na SŠ

  • Termín podávání přihlášek je 1. – 20. 2. 2024.
  • Až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory).
  • Pokud uchazeči v listopadu podali až 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, mohou se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budou tedy na přihlášce seřazovat podle priority celkem 5 škol.

  Přehled termínů dalších kol a JPZ naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-
  zaci.html

  Adéla Řezaninová


  Napsat komentář