České vysoké školy jsou mezi zahraničními studenty stálepopulárnější


Český statistický úřad zveřejnil publikaci o studentech a absolventech vysokých
škol v České republice mezi lety 2001–2022.


Z dat dostupných v této publikaci vyplývá, že od roku 2001 každoročně stoupá
počet zahraničních studentů na našich veřejných i soukromých vysokých školách.
Za posledních deset let je to stabilní vzrůst o 3 % ročně. V roce 2022 tak na
českých univerzitách studoval dosud nejvyšší počet studentů s jiným občanstvím
než českým – skoro 55 tisíc ze 166 zemí, což celkově tvoří 18 % všech zapsaných
vysokoškolských studentů. Ještě deset let nazpět bylo toto procento značně nižší.
Nejoblíbenějšími destinacemi pro zahraniční studenty byly v roce 2022 města
Praha, poté Brno, Olomouc a Ostrava. Nejatraktivnější obory pro ně
představovaly ty v oblasti obchodu, administrativy, práva, zdravotní a sociální
péče, a informačních a komunikačních technologií. Co se týče národnostního
složení, statistikám dominovali slovenští studenti, následovali Rusové a Ukrajinci.
Ti jsou v posledních letech pravidelně jedněmi z nejpočetnějších skupin.
Ukrajinských studentů přibylo v loňském roce oproti číslu z roku 2021 skoro o
polovinu, zato ruských studentů meziročně ubylo, což je dáno současnou situací
mezi oběma zeměmi. Proč je pro Českou republiku růst počtu zahraničních
studentů pozitivním vývojem?


Vzájemné výhody pro zahraniční studenty i Česko
Podporovat internacionalizaci českého školství se snaží nejen vysoké školy, ale i
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Internacionalizace
je jedním z důležitých ukazatelů kvality školy, kterou měří prestižní mezinárodní
žebříčky, jako například QS University Ranking. Je k tomu dobrý důvod – nejenže
přispívá ke kulturní diverzitě na školách, ale čeští absolventi těchto škol mají díky
tomu větší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním prostředí. Lépe
rozumí odlišným kulturám a problémům globálního charakteru. Zahraniční
absolventi, kteří až z poloviny případů zůstávají po dokončení studia v Česku, tu
následně vstupují na pracovní trh a povzbuzují tím českou ekonomiku svou
expertízou. Ti, kteří se vrací do své země, obohaceni o jinou kulturu a dobrou
praxi, pak šíří v zahraničí dobré jméno českých škol i samotné České republiky.
Proto patří péče o zahraniční absolventy tuzemských univerzit o jednu z priorit
Domu zahraniční spolupráce (DZS). Skrze naši inciativu Czechia Alumni je
dlouhodobě podporujeme a pořádáme pro ně networkingové meetupy společně
s ambasádami, jako například v dubnu letošního roku v Madridu.


Internacionalizace je důležitým tématem i mimo vzdělávací sektor. Jelikož
evropská populace, včetně té české, stárne, budou na ní ekonomika i sociální
systém v budoucnosti závislé. Zahraniční migrace přispívá podle ČSÚ k růstu
populace České republiky. Dalším faktorem je, že za posledních několik let
nastoupily na vysoké školy jedny z početně nejslabších ročníků českých dětí.
Obavy, že se tímto ale budoucí silnější ročníky dětí z let 2007/08 na školu
nedostanou kvůli vyššímu počtu zahraničních studentů, nejsou na místě.
Studenti jsou přijímáni do programů veřejných vysokých škol podle výsledků
přijímacího řízení, a nikoliv podle národnosti. Studium na těchto školách je bez
poplatků, pouze pokud studují v českém jazyce, což dále přispívá k motivaci
zahraničních studentů k integraci do české kultury.


Propagace příležitostí českého školního systému, a tím pádem i přispívání k nové
vzdělané pracovní síle, která si při svých studiích vytvoří vazby na Česko a českou
kulturu už během studií, by tak mělo být jednou z našich priorit. V nedávné době
jsme prezentovali české vysoké školy, pod hlavičkou Study in Czechia, například
na konferenci a veletrhu vysokých škol Asijsko-pacifické asociace pro
mezinárodní vzdělávání (APAIE), a brzy se chystáme propagovat možnosti
spolupráce nebo studentských výměn s českými univerzitami na obdobném
veletrhu a konferenci NAFSA ve Washingtonu D.C. Tato největší mezinárodní
vzdělávací a networkingová akce na světě v oblasti internacionalizace vysokého
školství umožní univerzitám navázat další zahraniční kontakty. Obou zásadních
událostí, kde díky naší značce Study in Czechia mohou české vysoké školy
navazovat partnerství se zahraničními univerzitami, se účastníme pravidelně.

Marek Bartoš


Napsat komentář