Brno Ph.D. Talent 2018


Brno a Jihomoravský kraj s více než 6 000 výzkumníky se profilují jako „znalostní region“, do něhož se v posledních letech přemístila řada špičkových firem s vlastním výzkumem (R&D). Důraz kladený na vědu a výzkum vyžaduje špičkové vědce a rovněž talentované studenty.

 


[ad#obsah]

 

Právě na přítomnosti mladých talentů do značné míry závisí budoucí hospodářský vývoj měst a regionů. Přilákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře je klíčové pro kvalitativní rozvoj vědy a výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti.

 

Cílem programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podpořit talentované studenty k vědecké excelenci prostřednictvím stabilní finanční podpory. Projekt reaguje na nevyhovující podmínky doktorského studia v ČR, které jsou charakterizovány zejména těmito okolnostmi:
• Doktorské stipendium je zcela pod ekonomickou možností absolventa vysoké školy (pod úrovní minimální mzdy), řada kvalitních kandidátů tak do doktorských programů ani nenastoupí a volí raději vstup do zaměstnání.
• Nutnost přivydělávat si znemožňuje potřebné stoprocentní nasazení, což snižuje jejich konkurenceschopnost oproti špičkovým Ph.D. studentům v zahraničí.
• Nemožnost konkurovat nejlepším v oboru často vede k tomu, že doktorandi ztrácejí motivaci ke kariérnímu růstu a studium nedokončí.
• Nerovné podmínky pak vedou k odchodu ambiciózních doktorandů na prestižní instituce v zahraničí.

 

Program Brno Ph.D. Talent prostřednictvím doplňkových stipendií přímo zlepšuje finanční podmínky doktorského studia, čímž oceňuje a motivuje talentované mladé vědce a umožňuje jim plné nasazení při studiu a vědecké práci. Nepřímo pak zvyšuje atraktivitu a prestiž doktorského studia přírodovědných a technických oborů v Brně. Důvodem podpory vzdělávání právě v těchto oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v Jihomoravském kraji. Program financuje Statutární město Brno a administruje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM).

 

V letošním roce běží již 7. ročník soutěže, doposud bylo podpořeno 133 nadaných doktorských studentů. Jakkoli má projekt plánovaný efekt ve střednědobém období, přínosy je možné pozorovat již dnes:
• Studijní výsledky, úspěchy a publikační aktivita podpořených studentů jsou vysoce nadprůměrné.
• Z prvních tří ročníků projektu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích 45 z celkových 60 podpořených doktorandů. Ostatní působí na zahraničních univerzitách nebo jako odborníci ve firmách v oblasti výzkumu.
• Finanční příspěvek pomáhá podpořeným doktorandům absolvovat zahraniční stáže (Mayo Clinic, Harvard Medical School, Rockefeller University aj.) a zahraniční konference (např. pořádaných NASA), čímž je prohlubována zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit.
• Projekt pomáhá vedoucím vědeckých týmů přilákat talentované studenty i z jiných krajů ČR (včetně Prahy) a zahraničí (např. Indie).
• Obdobný projekt byl spuštěn na Karlově univerzitě (program STARS) a inspiraci z něj zkouší čerpat také Moravskoslezský kraj.

 

Výchovou talentovaných doktorandů v perspektivní vědecké kapacity přímo na brněnských univerzitách jsou pak v delším horizontu zajišťovány nezbytné kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj, a to s nižšími náklady, než obnáší „import“ již zkušených vědců z jiných regionů či zemí.
Brno se jako donátor připojuje ke globálnímu trendu podpory excelence a profiluje se jako významný partner rozvoje vědy a inovativního podnikání. Město se tak stává uznávaným centrem vzdělanosti a díky jeho podpoře se zvyšuje atraktivita a renomé brněnských univerzit.

 

Do posledního, sedmého ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent přihlásilo své vědecké projekty 101 začínajících doktorských studentů. „Do programu jsou zapojeny čtyři brněnské univerzity: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Uchazeč musí být zapsán v prvním ročníku doktorského studia na jedné z nich, národnost studenta nerozhoduje,“ uvedl Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

 

Do druhého kola soutěže postoupilo 50 projektů, které od mezinárodních hodnotitelů (například z Francie, Německa, Rakouska, Itálie, Velké Británie) získaly nejvyšší hodnocení. Finalisté prokázali vysokou míru znalostí ve vědních oborech týkajících se IT, life-sciences, agronomie, pokročilé nano- a mikrotechnologie apod. Konečné rozhodnutí o udělení 25 tříletých stipendií nejtalentovanějším doktorandům pak bylo na odborné porotě, která byla složená ze zástupců akademické i firemní sféry a sestavená tak, aby co nejvíce odpovídala vědeckému, potažmo projektovému zaměření uchazečů. Komisaři uchazeče hodnotili na základě osobních prezentací soutěžních projektů a následných diskuzí.

 

Program Ph.D. Talent připravilo JCMM díky finanční podpoře Statutárního města Brna. Centrum také zajišťuje aktivity podporující kariérní rozvoj doktorandů s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost.

 

Denisa Ranochová


Napsat komentář