Brigády – daně, sociální a zdravotní pojištění


Přes léto jste si přivydělali, tak hlavně ještě nezapomeňte příjem správně přiznat, zaplatit sociální a zdravotní pojištění a odvést daně.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Jak už jsme psali v jednom z předchozích článků o studentských brigádách. Pojem brigáda v zákoníku práce nenajdete. Jde o laické pojmenování několika druhů pracovních poměrů. Jako studenti můžete uzavřít jakýkoliv pracovní poměr. Ať už je to pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Pro každého konkrétního studenta a zaměstnavatele (potažmo typ práce) se hodí něco jiného. Jde především o míru zdanění a výši odvodů (sociální a zdravotní poplatky).

 

Klasický pracovní poměr

Pokud je student zaměstnán na základě běžného pracovního poměru po dobu prázdnin, tedy uzavřeného na dobu určitou, neliší se jeho práva a povinnosti od ostatních zaměstnanců. V tomto případě nemá žádný vliv skutečnost, že je ještě studentem. Z platu tedy bude odvedeno sociální a zdravotní pojistné.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Až na omezení rozsahu povolené pracovní doby, která nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, se dohoda o pracovní činnosti velice podobá klasickému pracovnímu poměru.
Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, v dohodě musí být uvedeny sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
V případě odvodů pojistného se postupuje stejně jako u pracovního poměru. Pouze u měsíčního příjmu do 1 999 Kč (tzv. zaměstnání malého rozsahu) nepodléhá odvodu pojistného.

 

Dohoda o provedení práce

U dohody o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Z hlediska odvodů je tedy pro letní brigády nejvýhodnější.
Dohoda o provedení práce se sjednává ústně či písemně. Většinou jde o vypracování nějakého konkrétního úkolu. Pro jednoho zaměstnavatele můžete na DPP odpracovat maximálně 150 hodin za rok.

 

Studentský příjem a daně

Způsob zdanění se liší podle toho, zda student u zaměstnavatele podepíše nebo nepodepíše tiskopis Prohlášení k dani. Pokud prohlášení nepodepíše a jeho celkové příjmy u zaměstnavatele nepřesáhnou 5 000 Kč hrubého měsíčně, sráží zaměstnavatel konečnou srážkovou daň. Tato daň je daní konečnou a nelze ji již dále snižovat o slevy na dani.
V případě podpisu prohlášení k dani nebo dosažení částky hrubého příjmu více jak 5 000 Kč, odvede zaměstnavatel zálohovou daň. Student si může podpisem prohlášení uplatnit slevy na dani na poplatníka (2 070 Kč) a doložením potvrzení o studiu také slevu z titulu studenta (335 Kč), případně další slevy. Za podmínky, že prohlášení k dani student nepodepsal ve stejném období u jiného zaměstnavatele.

 

Statut studenta

Pozor si dejte na ukončení nebo přerušení studia, kdy přicházíte o statut studenta a všechny z tohoto plynoucí výhody. Student má po ukončení studia nárok na poslední prázdniny.
U středoškoláka se jedná o měsíce červenec a srpen, u vysokoškoláka měsíc následující po vykonání poslední zkoušky. Nesmí však vykonávat po celý kalendářní měsíc posledních prázdnin výdělečnou činnost.
Prázdninami je i doba po ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem stejné nebo jiné vysoké školy, jestliže toto studium bezprostředně navazuje. Tím se rozumí, že je studium zahájeno nejdéle do 3 měsíců. Nejčastěji jde o případy ukončení bakalářského studijního programu a zahájení magisterského studia na stejné nebo jiné vysoké škole.

 


Napsat komentář