Brigády, daně a roční zúčtování


Pokud jste pracovali při studiu máte možnost si v určitých případech nechat vrátit odvedenou daň. Není to nijak složité a přinese vám to nazpět mnoho tisíc korun, které jste si pracně odedřeli.

 

 

 

[ad#obsah]

 

Jako studenti nemáte povinnost podávat roční zúčtování, ale může to pro vás být velice výhodné.

 

Pokud vám ze zákona nevznikla povinnost podávat daňové přiznání, je vaše daňová povinnost sraženými zálohami ze mzdy splněna.

 

Pokud však požádáte svého posledního zaměstnavatele po skončení zdaňovacího období o roční zúčtování, je to pro vás jako studenta velice výhodné. V rámci ročního zúčtování vám budou započítány slevy na dani za celé zdaňovací období. Tedy i za ty, ve kterých jste neměli žádné příjmy. Bude vám přiznána sleva na poplatníka ve výši 24 840,- Kč i další slevy podmínky jejichž čerpání splňujete (sleva na studenta, …).

 

Vzhledem k zpravidla nižším příjmům, které studující dosahují, existuje velká pravděpodobnost, že studentovi vznikne přeplatek na daních. Ten mu pak bude vyplacen státem při podání daňového přiznání.

 

Co říká zákon:

Zvláštní ustanovení Pro vybírání daně z příjmů fyzických osob
§ 38g
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

 

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4. Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.

 

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, doloží je poplatník daně dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3.

 


Napsat komentář