Univerzita Pardubice otevírá nové IT centrum pro vzdělávání a výzkum


Historická, památkově chráněná budova Univerzity Pardubice v centru města Pardubic prošla v uplynulých dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou. Dosavadní modernizace areálu včetně novější části stála přes 290 miliónů korun. Slavností otevření modernizované historické budovy proběhne ve středu 27. února za účasti představitelů Univerzity Pardubice, zástupců ministerstva školství mládeže a tělovýchovy i dodavatele stavby.


[ad#obsah]

 

Univerzitní objekt na náměstí Čs. legií tvoří dvě části. Novější část z 60. let 20. století prošla modernizací v letech 2009 – 2011 pro potřeby Fakulty elektrotechniky a informatiky. Nejstarší, historicky cenná část areálu, z konce 19. století, památkově chráněná, prošla v uplynulých dvou letech rovněž rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou. Ta je nyní dokončena a začíná sloužit výuce a výzkumu. A další modernizace a rekonstrukce tento nejstarší univerzitní areál ještě čekají. Dosavadní modernizace areálu stála přes 290 miliónů korun a dalších cca 120 miliónů korun se Univerzita Pardubice chystá vložit do poslední fáze rekonstrukce, která má být dokončena v roce 2015. Během ní bude vytvořeno mimo jiné špičkové zázemí pro materiálový výzkum a nanotechnologie.

 

Slavnostní otevření právě dokončené části historické budovy proběhne ve středu 27. února v 10 hodin dopoledne za účasti představitelů Univerzity Pardubice v čele s rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., jejích sedmi fakult a zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dodavatele stavby, akciové společnosti Metrostav.

 

Historicky cenná budova na náměstí Čs. legií získala zpět svou původní tvář

V roce 1951 získala Univerzita Pardubice, tehdy ještě jako Vysoká škola chemická v Pardubicích, k užívání budovu bývalé Státní průmyslové školy. Ta byla postavena na konci 19. století pod dohledem Ing. Jindřicha Fialky, významného představitele tzv. přísného historismu. V 60. letech 20. století byla k historické budově přistavěna novější část pro potřeby tehdejší již Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Rozvoj vysoké školy po roce 1990 a její přeměna na Univerzitu Pardubice se současnými sedmi fakultami si pak vyžádaly rozsáhlé rozšíření vysokoškolských pracovišť a zázemí v městské části Polabiny II, kde vznikl v průběhu uplynulých let ucelený univerzitní kampus.

 

„Objekt na náměstí Čs. legií je nemovitou kulturní památkou. Proto byla při rekonstrukci kladena maximální péče na zachování historických prvků vně i zevnitř objektu, na obnovení neorenesanční fasády budovy, rekonstrukci oken a rekonstrukci sedlové střechy. U uličních fasád se obnovila jejich barevnost, která se blíží době vzniku budovy a nechává vyniknout ornamentální profilaci fasády. Vnější plášť budovy tak byl zachován a restaurátorsky upraven, uvnitř budovy pak vzniklo moderní studijní a vědecko-výzkumné zázemí. Na restaurování památkově chráněných prvků stavby, štukové a sochařské výzdoby se podíleli dokonce restaurátoři z naší Fakulty restaurování z Litomyšle,“ popisuje prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, priority rekonstrukce historicky hodnotného univerzitního objektu. Restaurátoři dále usilovali o obnovení vstupní části s kruhovou halou s bohatou štukovou profilací a výzdobou a rovněž na navazující hlavní schodiště a chodby, kde byla obnovena či identicky nahrazena historická dlažba a dveře.

 

Rekonstrukci prováděla společnost Metrostav, a. s., podle návrhu architektonické a grafické kanceláře Mixage, s.r.o., a projektu PPP, spol. s r.o.

Stavební část rekonstrukce budovy byla provedena jako součást realizace projektu Univerzity Pardubice s názvem „Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT“ (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0134), který byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ze státního rozpočtu.

 

Studenti získají nové místo k odpočinku a bezbariérový přístup

Díky rozsáhlé rekonstrukci se na náměstí Čs. legií v centru města zrodil moderní univerzitní areál, který v sobě spojuje úctu k historii a potřeby moderního vzdělávání, vědy a výzkumu. Tato třípodlažní nárožní budova mezi náměstím Čs. legií a ulicí Štefánikova vytváří společně s dvorním traktem uzavřený prostor vnitrobloku. „Rekonstrukce tento urbanistický koncept zachovala. Zároveň byl obnoven hlavní vstup z nároží, který byl dosud uzavřen. Boční vstup ze Štefánikovy ulice bude nyní sloužit jako vjezd pro automobily, popřípadě jako vstup pro imobilní studenty či zaměstnance, kterým bohužel nemůžeme zařídit bezbariérový přístup přímo z rohového nároží domu,“ zdůrazňuje změny rektor Miroslav Ludwig. Ve vnitrobloku bude mít Univerzita Pardubice nově k dispozici také několik vlastních parkovacích míst, což pomůže řešit částečně problém s parkováním v této exponované části města.

 

Vnitroblok současně nabídne prostor pro odpočinek a relaxaci studentů i zaměstnanců univerzity. Na nově zřízených anglických dvorcích je vysazena zeleň, jsou zřízeny přístřešky a k posezení poslouží lavičky. Dominantním prvkem vnitrobloku je však nový, moderně ztvárněný vertikální kubus, který je spojen se stávající historickou budovou a chodbou krčkem. Umožňuje obnovit přirozené osvětlení chodeb a je využit pro výtahy do jednotlivých podlaží a zároveň pro hygienické zázemí.

 

Moderní vysokoškolské zázemí v hodnotě více než dvou set miliónů korun právě ožívá

Modernizace historické části univerzitního objektu na náměstí Čs. legií za více než 200 miliónů korun byla právě dokončena. Vzniklo zde na šedesát nových laboratoří, učeben, studoven, pracoven, konferenčních a jednacích místností určených přímo na vědu a výzkum, vybavených tou nejmodernější technologií a informačními zdroji pro práci zejména studentů doktorských studijních programů šesti fakult univerzity, které tento nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělávání nejlepším a nejperspektivnějším studentům poskytují.

 

Rekonstrukci celého objektu s více než 190 místnostmi včetně dvorního traktu, o celkové ploše přes 7 tisíc m2, dokončil dodavatel, společnost Metrostav, a. s., za pouhý jeden rok od převzetí staveniště v souladu s požadavky investora, kterým je Univerzita Pardubice.

 

Po vybavení budovy nábytkem a nejmodernější technikou, informačními technologiemi a zdroji, byla v pondělí 18. února v novém univerzitním IT centru pro vzdělávání a výzkum zahájena výuka letního semestru akademického roku 2012/2013.

 

„Nové vědecko-výzkumné zázemí významně zkvalitní univerzitní infrastrukturu pro vzdělávání úzce propojené s výzkumem a posílí IT kompetence a interdisciplinaritu vědecko-výzkumné práce a přípravy zejména mladých badatelů a studentů doktorských studijních programů,“ zdůrazňuje k dokončené modernizaci budovy rektor Miroslav Ludwig.

 

Vzniklo tak moderní, špičkově technicky, informačně i technologicky vybavené zázemí pro výuku, výzkum a vývoj, které bude sloužit především pro studenty doktorských studijních programů, a to napříč všem fakultám univerzity. Nové, doposud chybějící, zázemí tak umožní další rozvoj doktorských studijních programů univerzity jakožto nejvyšší formy vysokoškolského vzdělávání a přípravy mladých výzkumníků k vědecké práci.

 

Rekonstrukce celého areálu bude dokončena v roce 2015

„Do rekonstrukce a obnovy poslední části rozsáhlého objektu v centru města, dvorního traktu, jeho přístrojového vybavení a vytvoření moderního laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a který se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu, vloží univerzita dalších 120 miliónů korun. Z toho 96 miliónů korun půjde z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a 23 miliónů korun použijeme z vlastních zdrojů,“ přibližuje rektor další průběh rekonstrukce univerzitního objektu. V rámci poslední fáze rekonstrukce vznikne také velká posluchárna Fakulty elektrotechniky a informatiky.

 

Univerzita Pardubice tak vloží do obnovy svého nejstaršího areálu v centru města téměř 420 miliónů korun – z evropských fondů, státních dotací či vlastních zdrojů.

 

Valerie Wágnerová


Napsat komentář