Studenti mají obavy o budoucnost vysokého školství


Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, zveřejnila závěry z průzkumu mezi 5 724 mladými lidmi, studenty a absolventy středních a vysokých škol. Průzkum odhalil, že respondenti mají velké obavy z vývoje českého vysokého školství v následujících letech a velmi citlivě vnímají jeho problémy. Pomoci by mohl projekt Inventura školství.


[ad#obsah]

 

Současný stav českého vysokého školství hodnotí respondenti nejčastěji známkou tři na pětistupňové stupnici jako ve škole (51 %). Čtyřku dala českému vysokému školství čtvrtina respondentů (24 %). Pouze 1 % respondentů hodnotí stav českého vysokého školství jako výborný, naopak podle 5% je nedostatečný. Ještě o poznání horší výsledky byly zaznamenány u otázky týkající se toho, jaký bude vývoj v následujících deseti letech.

 

Je alarmující, že téměř čtvrtina respondentů (23 %) očekává, že české školství bude v příštích deseti letech na propadnutí. Dalších 40 % respondentů udělilo známku čtyři. Pouze 12 % věří, že české vysoké školství se bude vyvíjet na známku jedna nebo dva,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, mluvčí České studentské unie.

 

Tato negativní očekávání souvisí s tím, jaké problémy ve vysokém školství respondenti vnímají. Nejsilněji je akcentován nedostatek financí (64 %) a nekompetence politiků na ministerstvu školství (58 %). Velký problém však respondenti spatřují také v kvalitě vysokého školství (56 %) a míře klientelismu na nich (55 %). Zhruba třetina respondentů vidí problém i v chybějící reformě (33 %) a neexistující koncepci směřování vysokého školství (32 %).
Vzhledem k tomu, že průzkum byl realizován v době, kdy vrcholily protesty proti ministrovi Dobešovi, mě příliš nepřekvapuje silně akcentovaná nekompetentnost ministerstva. Za velmi znepokojivé však pokládám vysoké procento těch, kteří vidí problém v klientelismu na školách. Zajímavé je i poměrně vysoké procento respondentů zdůrazňujících problematiku neexistující koncepce školství.“ dodává Jiří Kohout.

 

Studenti vysokých škol školné spíše odmítají, u absolventů VŠ je to vyrovnané
V oblasti školného byly zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi studenty a absolventy vysokých škol. Zatímco mezi studenty VŠ by zavedení školného podpořila třetina respondentů, mezi absolventy by to byla téměř polovina.

 

Mluvčí České studentské unie Jiří Kohout k tomu uvedl: „Větší ochota absolventů platit školné pravděpodobně souvisí s tím, že řada z nich má již možnost vidět, že vysokoškolské vzdělání i přes všechny problémy umožňuje získat výrazně vyšší
platové ohodnocení a přijde jim proto správné, aby se na jeho financování studující nějakou formou podíleli. U vysokoškoláků máme zkušenost, že i řada těch, kteří by v zásadě byli školné ochotní platit, je za současné situace proti. Důvod je například ten, že mnohdy nejsou přesvědčeni o efektivním využívání finančních prostředků ze strany veřejných institucí a univerzit. Korupční kauzy jsou posledním hřebíčkem do pomyslné rakve. V názorech na školné se také projevují rozdíly mezi jednotlivými obory. Například víme, že studenti ekonomických oborů jsou pro podstatně častěji než studenti oborů zaměřených na humanitní či pedagogické vědy.

 

Výsledky průzkumů jako podklad pro projekt Inventura školství
Výsledky prezentovaného průzkumu mezi studenty a absolventy vysokých škol je možné srovnat s výsledky z obdobného průzkumu mezi vedoucími představiteli studentských organizací z listopadu 2011. Ukazuje se, že zatímco u otázek týkajících se problémů vysokého školství a hodnocení jeho dalšího směřování jsou výsledky obou skupin prakticky totožné, v otázce školného jsou představitelé studentských organizací pro jeho zavedení mnohem častěji (60 %). Průzkum mezi studentskými členy akademických senátů z únoru 2012 poté ukázal u této otázky velmi vyrovnané výsledky (48 % pro, 49 % proti).

 

Tyto unikátní průzkumy jsme provedli proto, aby bylo možné srovnat, jak na české vysoké školství nahlížejí různé skupiny studentů. Získané výsledky nám jen potvrzují, že problémy českého školství vidí mladí lidé stejně. Proto jsme se rozhodli nečekat a konat. Dnešním dnem startujeme projekt Inventura školství, jehož cílem bude ve spolupráci s odborníky na školství a z firemní praxe zlepšit současný stav,“ uvedl Jiří Kohout.

 

 


Napsat komentář