Stanovisko Junáka k projevům rasové nesnášenlivosti ve společnosti


Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší výchovnou organizací dětí a mladých lidí v České republice. Cílem skautingu je rozvoj mladých lidí a jejich charakterů, aby se stali platnými členy společnosti a pomáhali k jejímu rozvoji. S vědomím zodpovědnosti za stav svobodné občanské společnosti jednoznačně odsuzujeme projevy rasizmu ve veřejném prostoru, které jsou opakovaně a s narůstající intenzitou přítomny v naší společnosti.


[ad#obsah]

 

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak extremisté do různých míst v České republice opakovaně svolávají protestní shromáždění, na nichž zaznívají nenávistná hesla odsuzující celou skupinu obyvatel. Kolektivní obviňování těch, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci, žádné problémy nevyřeší. Velká část Romů je přitom v České republice vystavena ztíženým podmínkám, již od dětského věku zažívají romská děvčata a chlapci každodenní odsouzení, nevraživé pohledy a různou míru diskriminace. Cestu pro zlepšení situace vidíme mimo jiné v regulaci hazardu, v kvalitě sociálních služeb, možnostech rekvalifikace či smysluplného trávení volného času pro děti a mladé lidi. Je potřeba dlouhodobého a rozhodného nasazení ze strany státní správy, samospráv i neziskových organizací.

 

Pochody extremistů do oblastí, které sami pokládají za problematické, situaci pouze zhoršují. Vedou k nálepkování jedné skupiny obyvatel, posilují stereotypní pohled nikoli na jednoho každého člověka s jeho silnými a slabými stránkami, ale na skupinu obyvatel vymezenou etnickým původem. Extremisté přitom používají nepřípustné paušalizování, které při setkání s racionálním úsudkem nemůže obstát. Znepokojuje nás, že se těmto projevům nesnášenlivosti nedostává jednoznačného a výrazného odsouzení ze strany reprezentantů politického života a že jim mlčky přihlíží nezanedbatelná část většinové společnosti.

 

Skautské oddíly jsou otevřené každému člověku, nabízejí bezpečné prostředí pro vzájemné soužití, pochopení a porozumění, netvoří bariéry věkové, sociální či rasové. Podporujeme různost a dialog a vedeme děti a mladé lidi k tomu, aby se dokázali ozvat ve chvíli, kdy se jim něco nelíbí a aby se aktivně zasazovali o změny ve svém okolí. Zároveň usilujeme o to, aby takové změny dokázali prosazovat s respektem k jedinečnosti každého člověka a formou dialogu, nikoli násilím. Jsme přesvědčeni, že se jedná o přístup vhodný nejen pro skautky a skauty.

 

Josef Výprachtický , starosta Junáka


Napsat komentář