Pravidla ukončení pojistné smlouvy bez nežádoucích následků


Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha na základě dotazů rekapituluje základní pravidla pro bezproblémovou výpověď pojistné smlouvy a uvádí související informace. V následujícím příspěvku se tak zabývá zejména zákonnými důvody pro vypovězení takové smlouvy a také základními povinnostmi pojišťovny při změně výše pojistného. Základní pravidla pro hladký průběh ukončení pojistné smlouvy připomíná Jan Píza, právník advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

 


[ad#obsah]

 

S pojistnými smlouvami se setkáváme dnes a denně a jejich uzavírání se dotkne dříve nebo později prakticky každého z nás. V případě, že se chystáte nějakou konkrétní pojistnou smlouvu uzavřít, je dobré mít hned na začátku jasnou představu o tom, jak je takovou smlouvu možné i vypovědět. Vypovídání pojistných smluv totiž není zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 

Uplynutí pojistné doby a možná dohoda
Občanský zákoník upravuje celou řadu ustanovení ohledně zániku pojistných smluv. Obecně platí, že soukromé pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. Bez ohledu na pojistnou dobu je však možné se kdykoli na zániku pojistné smlouvy s pojišťovnou dohodnout, a to ke konkrétnímu dni či bez ujednání okamžiku zániku. V takovém případě pojištění zanikne ke dni uzavření dohody o ukončení pojistné smlouvy. Na uzavření dohody se nicméně musí domluvit obě strany a rozhodně nelze spoléhat na to, že pojišťovna k uzavření takové dohody přistoupí, neboť v praxi k tomu příliš často nedochází. Občanský zákoník však upravuje hned několik situací, kdy máte jako pojistník právo smlouvu i jednostranně vypovědět.

 

Zákonné důvody pro výpověď
U pojištění sjednaného na dobu určitou je potřeba mít na paměti, že ve smlouvě může být nastaven mechanismu ukončení tak, že ve lhůtě alespoň šesti týdnů před uplynutím sjednané doby musíte sdělit pojišťovně, že nemáte zájem, aby pojištění dále trvalo. Pojišťovna přitom nemá povinnost vás na blížící se termín upozornit, takže pokud máte v úmyslu smlouvu skutečně ukončit, je třeba jej dobře hlídat. V opačném případě dojde k prodloužení smlouvy, a to za stejných podmínek a o stejnou dobu, pokud ve smlouvě nebylo ujednáno jinak. S tímto případem je v praxi možné se nejčastěji setkat zejména u pojištění majetku (např. budov, domácnosti či u havarijního pojištění), neboť právě v této oblasti se pojistné smlouvy většinou uzavírají na dobu jednoho roku.

 

Ze zákona máte např. právo vypovědět pojistnou smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření, do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události (výjimku zde tvoří životní pojištění, které takto vypovědět nelze) či do jednoho měsíce od zveřejnění oznámení, že pojišťovně bylo odňato její povolení k činnosti.

 

V případě, že máte uzavřenou pojistnou smlouvu, ve které je pojistné placeno za pojistné období, jedná se o tzv. smlouvu s běžným pojistným. Takováto smlouva zaniká ke konci pojistného období, avšak za podmínky, že ji některá ze stran vypoví. I zde však musíte dbát na to, aby výpověď byla doručena pojišťovně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. Je-li výpověď doručena později, zaniká pojištění až uplynutím dalšího pojistného období. Termín šesti týdnů si nicméně musíte opět hlídat sami, neboť ani v tomto případě nemá pojišťovna jakoukoli povinnost vás na blížící se termín upozornit. Tato situace se nicméně neuplatní na případy uzavřeného životního pojištění, u něhož by taková výpověď neměla žádné právní účinky.

 

Změna výše pojistného
Specifickým případem, kdy může taktéž dojít k zániku pojistné smlouvy, je snaha pojišťovny zvýšit pojistné. Pokud není ve smlouvě upraven postup, na základě kterého má pojišťovna právo upravit výši pojistného na další pojistné období, je pro ni nezbytné pro jakékoli zvýšení pojistného dosáhnout dohody s vámi, jakožto s pojistníkem. Pojišťovna má povinnost vás informovat o změně výše pojistného, a to nejméně dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud nesouhlasíte se zvýšením pojistného, jak ho navrhuje pojišťovna, musíte do jednoho měsíce od doby, kdy jste se o zvýšení dozvěděli, vyjádřit svůj nesouhlas. V takovém případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, za které jste pojistné již zaplatili, na což vás musí pojišťovna patřičně upozornit. Pokud tak neučiní, vaše pojistná smlouva trvá i nadále, přičemž nově zvýšené pojistné se na vás v takovém případě neuplatní.

 

Každou smlouvu je třeba si projít
Obecná ustanovení však nelze vztáhnout bez dalšího na všechny pojistné smlouvy a na všechny pojišťovny. Vždy je nutné si důkladně přečíst pojistné podmínky a nechat si případně od pojišťovny vše dobře vysvětlit, abyste měli jasné informace o tom, jak je danou pojistnou smlouvu možné vypovědět. Ustanovení občanského zákoníku zakotvují základní principy a mechanismy zániku a vypovídání pojistných smluv. V konkrétní smlouvě je však možné, že se mechanismus bude do určité míry lišit, avšak ani v takovém případě nesmí být překračována zákonná ustanovení ve váš neprospěch. Nelze nicméně než doporučit se s každou uzavíranou smlouvou dobře seznámit, neboť jak je obecně známo, právo přeje bdělým.

 

Jana Sosna


Napsat komentář