Osm univerzit se spojilo k zajištění informačních zdrojů pro výzkum a vývoj v oblasti chemie


Univerzita Pardubice zahájila realizaci projektu financovaného z fondů Evropské unie, který zajistí pro léta 2013 až 2017 základní informační infrastrukturu pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj.

 

 


[ad#obsah]

 

Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou školu jedním ze základních předpokladů pro produkci kvalitních vědecko-výzkumných výsledků. Pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v České republice ale není v současné době řešeno systémovým způsobem, který by zajistil univerzitám dlouhodobou dostupnost kvalitních vědeckých informačních zdrojů z celého světa.

 

Proto se Univerzita Pardubice ujala jako hlavní koordinátor společně s dalšími sedmi vysokými školami evropského projektu, který nese název „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“, na který zúčastněné univerzity získaly téměř 115 miliónů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, v oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV a výzvy číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

 

Projekt a fondy Evropské unie by měly formou dlouhodobých pětiletých licenčních smluv pomoci zajistit pokrytí univerzit třemi zásadními informačními zdroji, a to zejména v oblasti aplikovaného výzkumu molekulární biologie a biotechnologie, materiálů, energetických zdrojů a chemického inženýrství.

 

Od nového roku 2013 se budou důležité tři informační zdroje postupně zpřístupňovat uživatelům.

 

Jedná se o bibliografickou a faktografickou databázi CHEMICAL ABSTRACTS, jejímž producentem je Americká chemická společnost. Chemical Abstracts zpracovávají celosvětovou produkci v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907. Dnes tato báze dat obsahuje více než 60 miliónů chemických sloučenin.

 

„Databáze ale neobsahuje pouze chemické sloučeniny v klasickém slova smyslu, v posledních dvaceti letech jsou systematicky zpracovávány i tzv. biomolekuly (biomakromolekuly), a proto představuje zcela nezastupitelný zdroj také pro oblast molekulární biologie. V současné době obsahuje již více než 80 mil. těchto biomolekul. S přihlédnutím k faktu, že databáze kromě světového soupisu sloučenin obsahuje i bibliograficky zpracovanou téměř veškerou chemicky orientovanou primární literaturu, lze konstatovat, že báze dat Chemical Abstracts zpřístupněná online na internetu programem SciFinder představuje vstupní bránu do celého světa vědeckých informací z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, materiálového inženýrství a velké řady aplikovaných oblastí a jako taková je nenahraditelná,“ upřesňuje k přístupu do databáze Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice a zároveň hlavní koordinátorka velkého evropského projektu.

 

Druhým významným informačním zdrojem pro vysoké školy je strukturní a reakční databáze organických, organometalických a anorganických sloučenin renomovaného vydavatelství Elsevier, která je včetně citačních a patentových informací zpřístupňována systémem REAXYS.

 

Přístup do patentových informací je mimořádně důležitý vzhledem k tomu, že chemické patentové informační zdroje jsou, s ohledem na svou velkou komerční hodnotu, pro akademické instituce zpravidla finančně nedostupné. Mimořádný význam mají tyto báze dat i v tom, že od samého svého počátku obsahují faktografická data v bohatém hierarchickém uspořádání poskytujícím okamžitou informaci o tom, co je o dané látce dosud známo.

 

Třetím informačním zdrojem, pro jehož využívání získává Univerzita Pardubice a dalších sedm vysokých škol přístup na dalších pět let, je plnotextová elektronická knihovna KNOVEL (producent Knovel Corporation).

 

Obrovský potenciál vědeckých informací obsažených v monografiích a referenčních encyklopediích začal být zpřístupňován elektronickou formou v posledním desetiletí.

 

„Elektronická knihovna Knovel je unikátní širokým záběrem referenčních titulů, jichž je více než 3 000, a to z 90 předních světových vydavatelství a profesních společností, které jsou uspořádány do 30 oborových kolekcí. Ve spojení s vyhledáváním optimalizovaným pro inženýry a odborníky v aplikovaných vědách představuje moderní znalostní databázi dostupnou online v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ doplňuje Mgr. Iva Prochásková, vedoucí Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice.

 

V projektu je kromě uvedených tří hlavních databází plánováno také zakoupení trvalých práv na využití časopiseckých archivů Americké chemické společnosti a Královské chemické společnosti (Velká Británie).

 

Přístup do elektronické formy archivů Americké chemické společnosti představuje možnost plnotextového vyhledávání v celé produkci z let 1879 až 1995 a okamžitou dostupnost plného textu více než 464 000 článků. Archivy Královské chemické společnosti začínají rokem 1841, v současné době končí rokem 2007 a obsahují více než 260 000 článků.

 

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

 

Partnery projektu je kromě Univerzity Pardubice dalších sedm vysokých škol: Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Valerie Wágnerová

 


Napsat komentář