Moderní výukové metody přicházejí i do českých škol


Střední odborná škola AHOL zařadila mezi způsoby výuky i metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Forma učení CLIL patří k významným trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.

 

 

[ad#obsah]

 

Jazyková úroveň žáků, kteří k nám přicházejí ze základních škol, je různá a mnohdy nedostačující. Naším cílem je sjednotit jejich jazykové dovednosti a výuková metoda CLIL efektivně přispívá k jejich zkvalitnění,“ říká Ing. Radmila Sosnová, ředitelka Střední odborné školy AHOL. Začlenění moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému podporuje také město Ostrava, které na rozvoj cizojazyčné výuky na středních školách přispělo finančními prostředky.

 

Metoda CLIL je založena na specifickém propojení anglického jazyka a daného předmětu. Ale nejde o pouhé vyučování odborného předmětu v cizím jazyce, jedná se spíše o interaktivní využití jazyka jako dalšího prostředku výuky. V praxi to vypadá tak, že jsou do výkladu zahrnuty termíny a slovní spojení v cizím jazyce a na hodině odborného předmětu je přítomen lektor, který na probrané učivo naváže zase ve své hodině cizího jazyka.

 

Nová a moderní metoda je na Střední odborné škole AHOL realizována v anglickém jazyce v celkem sedmi předmětech, mimo jiné v biologii, dějepisu, informační technologii nebo hudební či výtvarné výchově. Každý z učitelů si ve spolupráci s lektorem cizího jazyka vytváří svou vlastní metodiku, obsah hodin, prezentace a pracovní listy.

 

Hodina odučená metodou CLIL je rozdělena na část výuky v českém jazyce a na část v jazyce anglickém. Rozdělení hodiny nelze provést jednoznačně, protože již v české části je využívána slovní zásoba anglického jazyka. V druhé části hodiny pak probíhá zpracování úkolů z pracovních listů v anglickém jazyce. Podstatnou úlohu ve výuce hraje také využití výpočetní techniky. Škola proto zřídila speciální učebnu, kde mohou žáci propojit své odborné a jazykové znalosti pomocí počítačů, interaktivní tabule nebo dataprojektoru.

 

Metoda CLIL se nám velice osvědčila, propojením odborných a jazykových předmětů studenti nenásilnou formou probírají odborné učivo a zároveň si procvičují slovní zásobu cizího jazyka,“ dodává Ing. Sosnová.

 

 

Bc. Veronika Kusá

 


Napsat komentář